หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย เสริมคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา (ตำบลห้วยแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jun 2024
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแดง บ้านปางก๋อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2024
จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2024
จ้างซ่อมสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านป๊อก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา (ตำบลห้วยแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย เสริมคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านป๊อก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา (ตำบลห้วยแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย เสริมคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเปียน) บ้านปางจุมปี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2024
จ้างออกแบบ รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเปียน) บ้านปางจุมปี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอยคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำประปา และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน ขห-7852 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2023
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้เช่าเหมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2023
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางจุมปี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2023