username: password:
 
 
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วนายไมตรี แซ่ฉิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

โรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยแก้ว


นายไมตรี แซ่ฉิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

นางนิสา ทาเติง
ครู

นางสุชาดา สุยะพรหม
ครู

-
ครู
นางสาวจันจิรา ปิมสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายเอนก ขัติรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลห้วยแก้วนางสาวอัญชลีกร พวงเรือนแก้ว
ครู รักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว
 

นางสาวอรนุช สุริยาพรชัย
ครู

นางรุ่งรัศมี สุกันโท
ครู

-
ครู


นางสุภาพ ท้าวคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสนธยา กันจินะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรีวรรณ นาระต๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th