username: password:
 
 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วนายจักรภพ เลาหรอดพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอภิรมย์ สมณะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปิยะนุช ยะโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   


นายณัฏฐ์ ศิริเทพ
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวอนงค์ ปิยม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   

-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 

นายเศรษฐพัส เพียรปราบทุกข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

นายมังกร กันทะพรหม
พนักงานทั่วไป

นายสุวัจน์ จันทร์สุวรรณ
พนักงานทั่วไป
   


นางสาวนิภาวรรณ ปัญวงษา
พนักงานทั่วไป


นายอนุชา คำปา
พนักงานทั่วไป
   

นายดำรงค์ บุญวัว
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย

นายพัฒนพงษ์ กันทะวี
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานชุดกู้ชีพกู้ภัย
   

นายพัดสน แก้วต้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานชุดกู้ชีพกู้ภัย

นางประนอม แสนขัติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานแม่บ้าน
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th