username: password:
 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
[02 ต.ค. 2564]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
[01 มี.ค. 2564]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(เพิ่มเติมเงินสะสม)
[04 พ.ย. 2563]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
[14 ต.ค. 2563]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
[06 พ.ย. 2562]
แบบก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
[11 ม.ค. 2562]
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
[11 ม.ค. 2562]
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
[11 ม.ค. 2562]


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th