username: password:
 

เจตจำนงสุจริต
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แผนการป้องกันฯ
กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติการร้องทุกข์
สถิตการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติการเข้ารับบริการ
ข้อแนะนำร้องเรียนทุจริต
รายงานการกำกับติตามรอบ6เดือน

1.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (รอบ 6 เดือน)    ไฟล์แนบ
2.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)    ไฟล์แนบ
3.
ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน    ไฟล์แนบ
4.
สรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561   
5.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)    ไฟล์แนบ
6.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)    ไฟล์แนบ
7.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)    ไฟล์แนบ
8.
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน    ไฟล์แนบ
9.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)     ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th