หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
จ้างขยายไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
จ้างประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 ถึงสายบ้านป๊อก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายห้วยลาว สายทุ่งดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Nov 2020
โครงการก่อสร้างวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันดินถล่ม บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 30 Oct 2020
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Oct 2020
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 02 Oct 2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว ดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
เช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านบ้านพร้าว บ้านเปียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านแม่กะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. ซอยสวนหิน บ้านปางกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2020
จ้างประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2020
จ้างลานกิจกรรมพร้อมมุงหลังคา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020