หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว ดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2022
จ้างติดตั้งระบบปฏิบัติงานอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2022
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2022
จ้างขุดบ่อพักน้ำสำหรับเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2022
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2022
จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฮิมลาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างรางระบายน้ำ บ้านปางกอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้ออุปกรณ์ โครงการคัดแยกและกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2022
ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 Mar 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
จ้างปรับปรุงอาคารสภาตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2022
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห 6434 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2022