username: password:
 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บุคคลทั่วไป

สำนักปลัด
แบบลงทะเบียนผู้พิการ2564
คำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.02
คำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2564
แบบฟอร์ม-ขอข้อมูลข่าวสาร

กองคลัง
ตัวอย่างการกรอกแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
แบบแสดงรายงานภาษีป้าย (ภ.ป.1)
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
แบบแจ้งรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
ตัวอย่างกรอกแบบแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ิดิน (ภ.ร.ด.2)


กองช่าง
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
หนังสือรับรองที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือครอง

กองสาธารณสุข

กองการศึกษา
ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยแก้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยแก้ว
ขอใบรับรองสถานะภาพการศึกษาศูนย์
ขอใบรับรองสถานะภาพการศึกษารร.


ข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th