username: password:
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงานว่าง
คลังความรู้ (KM)
การวางแผนความก้าวหน้า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลด้าน Competency
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและองค์กร
คำสั่งบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบุคคล
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม

1. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ไฟล์แนบ
2. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ไฟล์แนบ
3. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ไฟล์แนบ
4. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายพัฒนา อบต.ห้วยแก้ว ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ไฟล์แนบ
5. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ไฟล์แนบ
6. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ข้อบังคับหรือวินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ไฟล์แนบ
7. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ไฟล์แนบ
8. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานและพนักงานจ้าง พ.ศ.2565    ไฟล์แนบ
9. บันทึกแจ้งประกาศเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ปี 2564    ไฟล์แนบ
10. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตฯ ประจำปี 2564    ไฟล์แนบ
11. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2564    ไฟล์แนบ
12. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้ารากชาร อบต.ห้วยแก้ว พ.ศ. 2564    ไฟล์แนบ
13. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. 2564    ไฟล์แนบ
14. ระกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564    ไฟล์แนบ
15. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564    ไฟล์แนบ
16. บันทึกแจ้งประกาศเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563    ไฟล์แนบ
17. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตฯ ประจำปี 2563    ไฟล์แนบ
18. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563    ไฟล์แนบ
19. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้ารากชาร อบต.ห้วยแก้ว พ.ศ. 2563    ไฟล์แนบ
20. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. 2563    ไฟล์แนบ
21. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563    ไฟล์แนบ
22. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563    ไฟล์แนบ
23. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2562    ไฟล์แนบ
24. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม พ.ศ.2562    ไฟล์แนบ
25. ข้อบังคับ อบต.ห้วยแก้ว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ห้วยแก้ว พ.ศ.2562    ไฟล์แนบ
26. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง    ไฟล์แนบ
27. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2562    ไฟล์แนบ
28. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจรินคอร์รัปชั่น ปี 2562    ไฟล์แนบ
29. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปี 2562    ไฟล์แนบ
30. ประกาศ อบต.ห้วยแก้ว เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ.2562    ไฟล์แนบข้อมูลทั่วไป


ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
พันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


อบต.ห้วยแก้ว


คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
บริการประชาชน

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ /Tel. 053 – 036555 – 7
โทรสาร/Fax. 053 – 036555
Email : office@huaykaewchiangmai.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทรศัพท์ 053 – 036555 – 7
www.huaykaewchiangmai.go.th